BRYANT STREET BAPTIST CHURCH          13456 BRYANT ST , YUCAIPA CA  92399          909.795.4116