BRYANT STREET BAPTIST CHURCH  13456 BRYANT ST , YUCAIPA CA  92399          909.795.4116